Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenecek toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde:

1- İlçemiz Kumdere mevkii ilave açılan içme suyu kuyuları ile mevcut su deposu arası içme suyu bağlantı hattı yapım işi kapsamında; 01.06.2023 tarih ve 2023/110 sayılı Meclis kararımız ile kabul edilen 33.000.000,00 TL (Otuzüçmilyon TL)  krediye ilave olarak, 21.07.2023 tarihinde 35.227.000,00 TL+KDV ile ihale edildiği ve akabinde yapım işi ile ilgili meydana gelebilecek olası iş artışları da dahil edildiğinde, su kuyuları bağlantı hattı yapım işinin tamamlanması için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ den 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon TL) ek kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

2- Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta iken, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince emekliliğe sevk edilen 6 (altı) kadrolu işçi personelimizin kıdem tazminatlarının ödenmesi için;

a) 3.077.702,72 TL (Üçmilyon Yetmişyedibin Yediyüziki TL Yetmişiki Kr) ana para ve İller Bankası’nın (İlbank A.Ş.) uygulayacağı faiz tutarı ile 3.077.702,72 TL 24/36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi,

b) Mevcut başvurumuzun karşılanmaması halinde 3.077.702,72 TL (Üçmilyon Yetmişyedibin Yediyüziki TL Yetmişiki Kr) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu ya da özel bir bankadan 3.077.702,72 TL 24/36 ay vadeli kredi kullanılması ve İller Bankası’ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesidir.

3- Belediyemizin, Bulgaristan Yambol İli Elhovo İlçe Belediyesi liderliğinde,  Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bulgaristan Burgas İlinde faaliyet gösteren Yeşil Istranca Derneği ortaklığında,  “İki Deniz Arasında Sürdürülebilir Turizm İçin Doğanın Önemini Birlikte Gösteriyoruz (Together We Reveal the Greatness of Nature for Sustainable Tourism Between Two Seas)” adlı projenin, INTERREG - IPA Bulgaristan - Türkiye  2021-2027 Sınır ötesi İşbirliği Programı’na sunulan projesinin fikir önerisi onaylandıktan ve ikinci tam başvuru aşamasına geçtikten sonra;

a) Belediyemizin Elhovo Belediyesi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve “Yeşil Istranca” Derneği ile ortak olarak proje tam başvurusunun yapılması,

b) Tahsisi Belediyemize ait olan Dokuzdere mesire yerinde proje dahilinde düzenleme yapılması,

c)   Proje bitiminden itibaren, proje kapsamında temin edilen ekipman, malzeme ve yapıların en az 5 yıllığına bedelsiz kullanılması, başka hiçbir amaçla kullanılmaması,

d) Projenin hazırlanması ve gerekli tu¨m yazışmaların yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’ na yetki verilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesidir.

4-Belediyemiz liderliğinde,  Bulgaristan Burgas İli İtfaye İl Müdürlüğü, Yunanistan Soufli Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, “Doğal ve/veya insan kaynaklı felaketlerde risk önleme, koordinasyon ve yönetim için ulusötesi paydaşların ortak eylemleri (Joint action pillars of transnational stakeholders for risk prevention, coordination and management in the event of natural and/or man-made disasters)” adlı projenin, Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı’na sunulan projesinin onaylanması durumunda;

a) Belediyemiz, Bulgaristan Burgas İli İtfaiye İl Müdürlüğü, Yunanistan Soufli Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortak olarak projenin yönetilmesi,

b) Proje bitiminden itibaren, proje kapsamında temin edilen ekipman ve malzemelerin en az 5 yıllığına bedelsiz kullanılması, başka hiçbir amaçla kullanılmaması,

c) Projenin onaylanması durumunda gerekli tum yazışmaların yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’ na yetki verilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesidir.

5- İlçemiz ile mücavir alanlarımızda kullanılan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir

6-Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 26.07.2023 gün 2023/061 sayılı dilekçeleri ile taksi ücret tarifelerinin güncellenmesi taleplerinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

Gazete Bakış Haber Merkezi